الأقسام

  الإجراءات

All-in-One, 10 Gigabit, HA Linux cPanel

Web Server, Database, Mail, Automatic Installations
 • cPanel Personal


   • Shared IP

   • Unlimited Domains

   • SSL Fully Supported

   • Unmetered 10 Gbit Bandwidth

   • HA Virtual Server

   • 25 GB SAN Storage

 • cPanel Business


   • Shell Access

   • Dedicated IP

   • Unlimited Domains

   • SSL Fully Supported

   • Unmetered 10 Gbit Bandwidth

   • HA Virtual Server

   • 50 GB SAN Storage